آشنایی با نور و لیزر نور : در خصوص موج یا ذره بودن نور اتفاقنظر کاملی بین دانشمندان وجود ندارد زیرا نور خاصیت هر ۲ را از خود نشان می‌دهد ،   لیکن با توجه به اینکه لیزرها بر اساس خاصیت موجی نور ساختهشده و عمل می‌کنند لذا در این مبحث ...

بیشتر بخوانید