عفونت اطاراف ناخن دو حالت حاد و مزمن دارد. هر کدام از ان علت مختلف دارد. راههای درمان نیز متفاوت هست. به عفونت چینهای اطراف ناخن اطلاق میشود و موجب تغییر شکل ناخن میگردد. نام دیگر بیماری عقربک یا پارونیشی هست.عوامل …

بیشتر بخوانید

تاریخچه وسایل زیبایی و آرایشی مقدمه: وسایل زیبایی (کازمتیک) از زمانی که مردم برای استفاده از آن وجود داشته‌اندمورد استفاده بود، ازچهارتاهفت هزار سال قبل از میلاد روغن‌های چرب زیتون و کنجد با گیاهان معطرترکیب می شدند تا یک پماد نو سنگی تولید تولید شود.مدارک مستند نشان می‌دهد که استفاده از مواد کازمتیک از حدود ده هزار سالقبل از میلاد بوده است هرچند انبوه اطلاعات …

بیشتر بخوانید