علت مو خوره و درمان مو خوره با نام علمی تریکوپتیلوزیس(trichoptylosis)مشکل شایعی می باشد.در این بیماری، قسمت انتهایی ساقه مو شکافته شده ، و به دو قسمت یا بیشتر تقسیم می شودسپس شکافتگی به طرف ریشه پیشرفت می کند ...

بیشتر بخوانید