مقدمه از سال ۱۹۴۱ که دکتر الر و دکتر ولف  پیلهای یشیمیایی را برای برطرف کردن لکه ها و اسکارها به کارگرفتند این روشها در متون پزشکی آمریکایی وارد شد. از آن زمان پزشکان فهم خود از فیزیولوژی این پروسه ...

بیشتر بخوانید