مو از منظر شیمیایی   آمینه اسید ها در ساختار مو : قسمت اعظم کورتکس،ماتریکس و کوتیکول مورا پروتئین یا پلی پتید تشکیل می دهد. در این پروتئینها،گروه آلفا کربوکسیل یک آمینه اسید به گروه آلفا آمینه اسید دیگری ...

بیشتر بخوانید