بیماری زرد زخم یک عفونت پوستی شایع و بسیار مسری است که به طور عمده بر نوزادان و کودکان ۲ تا ۵ ساله تاثیر می‍‌‌‌‌گذارد اما با این وجود می‌تواند در هر سنی دیده شود. اولین علامت زرد زخم …

بیشتر بخوانید


تاریخچه وسایل زیبایی و آرایشی مقدمه: وسایل زیبایی (کازمتیک) از زمانی که مردم برای استفاده از آن وجود داشته‌اندمورد استفاده بود، ازچهارتاهفت هزار سال قبل از میلاد روغن‌های چرب زیتون و کنجد با گیاهان معطرترکیب می شدند تا یک پماد نو سنگی تولید تولید شود.مدارک مستند نشان می‌دهد که استفاده از مواد کازمتیک از حدود ده هزار سالقبل از میلاد بوده است هرچند انبوه اطلاعات …

بیشتر بخوانید


مقدمه از سال ۱۹۴۱ که دکتر الر و دکتر ولف  پیلهای یشیمیایی را برای برطرف کردن لکه ها و اسکارها به کارگرفتند این روشها در متون پزشکی آمریکایی وارد شد. از آن زمان پزشکان فهم خود از فیزیولوژی این پروسه ...

بیشتر بخوانید