عفونت اطاراف ناخن دو حالت حاد و مزمن دارد. هر کدام از ان علت مختلف دارد. راههای درمان نیز متفاوت هست. به عفونت چینهای اطراف ناخن اطلاق میشود و موجب تغییر شکل ناخن میگردد. نام دیگر بیماری عقربک یا پارونیشی هست.عوامل …

بیشتر بخوانید