الرژی پوست   آلرژی،واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل مختلف است. کسانی که دچار حساسیت هستند،سیستم ایمنی فوق هوشیار هستند. نسبت به مواد ظاهرا بی آزار موجود درمحل زندگیشان واکنشی بیش از حدمعمول دارند. برای مثال گرده گیاهان، می‌تواند سیستم ایمنی شخص آلرژیک را طوری تحریک کندکه گویی با یک خطر جدی روبرو شده است.  حساسیت یک ...

بیشتر بخوانید