این افراد می توانند از روشهای درمانىى موضعى وخوراکى که توسط پزشک متخصص تجویز مى شود یاروش مزوتراپی و … استفاده نمایند.