در روز تزریق از استحمام و مراجعه به آرایشگاه خودداری نمائید اما برای انجام سایر اعمال محدودیتی وجود ندارد.