موهای کاشته شده همان موهای طبیعی سر هر فرد می باشد. بدین معنی که موهای کاشته شده به لحاظ جنس، رنگ، حالت و … کاملا شبیه موهای سر فرد خواهد بود. موهای کاشته شده قابل رنگ کردن، کوتاه کردن، شانه زدن، حالت دادن، سشوار کشیدن و… می باشند.