بلافاصله به جز در ناحیه ائی که تزریق انجام شده است .