ندرتا خونمردگی و تورم ممکن است پیش آید، به خصوص در ناحیه خطوط پاکلاغی کنار چشم که
می تواند باعث کبودی کوچکی درزیر یا کنار چشم شود.