استرس به عنوان عامل موثر در ایجاد آکنه شناخته نمی شود.در بیشتر موارد وضع کامل برعکس است.یعنی وجود آکنه،باعث ایجاد و افزایش اضطراب می شود.درمان موثر آکنه،می تواند به کاهش اضطراب نیز کمک شایانی کند.با این وجود هستند کسانی که اضطراب،آکنه آنها را تشدید می کند.اگر فکر می کنید استرس باعث بدتر شدن آکنه شما می شود،می توانید با استفاده از تکنیکهایی مثل نفس عمیق یا مدیتیشن و مراقبه،سطح استرس خود را پایین بیاورید.