در صورت ایجاد خونمردگی یا تورم شدید یا شروع افتادگی پلک.