بطور كلى مى توان تزريق جربى را در بسيارى از جاهاى بدن انجام داد مثل نواحى كه داراى فرورفتگى قديمى است اما امروزه براى جوان سازى كاربرد زيادى پيدا كرده است مثل برجسته سازى سينه ها ،باسن ، زيباسازى دستگاه تناسلى خانمها و اقايان و ترميم بعد عمل بينى موارد شايع مى باشد.