بطور کلى مى توان تزریق جربى را در بسیارى از جاهاى بدن انجام داد مثل نواحى که داراى فرورفتگى قدیمى است اما امروزه براى جوان سازى کاربرد زیادى پیدا کرده است مثل برجسته سازى سینه ها ،باسن ، زیباسازى دستگاه تناسلى خانمها و اقایان و ترمیم بعد عمل بینى موارد شایع مى باشد.