در طی هر جلسه حداکثر می توان 1500 تا 2000 گرفت را کاشت نمود که این معادل 5000-4000 تار مو خواهد بود. در این مورد در مواجهه با شعارهای تبلیغاتی و بی اساس هوشیار باشید.