بسیاری از بیماران مغزو اعصاب یا چشم پزشکی که بوتوکس تزریق نموده اند جنینهای سالمی بدنیا آورده اند. برای احتیاط بیشتر خانمهای حامله و شیرده باید از تزریقبوتوکس پرهیز نمایند.