توصیه می شود که جهت حفظ فلج عضله برای حذف کامل خط اخم، تزریق آن هر 4-3 ماهتکرار گردد. به دنبال صاف شدن ناحیه به بیمار توصیه می شودکه تنها هنگامی که متوجه بازگشت حرکت عضله می شود مراجعه نماید که این فاصله ممکن است بین 12-4 ماه و گاهیطولانی تر نیز باشد.