به علت احتمال عدم اثربخشی توصیه می شود بعد از 65 سالگی تزریق بوتاکس انجام نشود .