طبق مطالعات ، اثر بوتاکس حدود 12-17 هفته بعد از تزریق اولیه باقی می ماند. جهت حذف چین های عمیق بهتر است قبل از بازگشت قدرت عضلات به فاصله هر 4-3-ماه تزریقتکرار شود، این کار باعث می شود که عضلات ضعیف شده و پوست تا حدود 12 ماه صافبماند.همچنین در موارد مقاوم، استفاده ازتزریق هیالورونیک اسید یا لیزربه دنبال بوتاکس نتیجه خوبیخواهد داشت.

توجه:
برخی از بیماران برای مشاهده اثر مطلوب بوتاکس نیاز به 2 یا چند جلسه تزریقبوتاکس دارند. در صد کمی از افراد به بوتاکس مقاوم بوده و به آن جواب نمی دهند. اگر
شما پس از 10 روز هیچ نتیجه ای از تزریق ندیدید، تزریق ترمیمی جهت شما انجام خواهدشد. جهت استفاده از این ترمیم رایگان مراجعه حضوری ظرف 14 روز پس از تزریق الزامی
است، در غیر اینصورت ترمیم شامل حال شما نخواهد شد.توجه داشته باشید در صورتیکه حتی پس از ترمیم نیز پس از گذشت 10 روز نتیجه ای به دست نیاوردید نباید تزریق مجدد دیگری انجام دهید؛ ممکن است بدن شما دارای آنتی بادیهای بر علیه بوتاکس باشد و تزریق مجدد آن برای شما سودی نخواهد داشت.بوتاکس ممکن است کلیه فعالیت های عضله را متوقف نکند. به خصوص در افراد با خطوطعمیق یا عضلات قوی. گاهی عضلات نزدیک به عضله تضعیف شده با فعالیت مضاعف خود باعثجبران عدم فعالیت عضلات تحت درمان شده، به طوری که عضلات قسمت خارجی ابرو به حدیمنقبض می شوند که فرد قادر به اخم نمودن می شود.پس از تزریق دارو در ناحیه کنار چشم ممکن است شما بیش از پیش متوجه چروک های قسمتداخلی چشم و روی بینی خود گردید.نتایج درمان در جلسات متفاوت متغیر می باشد. به عنوان مثال درمان جلسه آتی ممکن استبه خوبی درمان جلسه قبلی نباشد یا برعکس. دلیل این اتفاق خوب نبودن تزریق یا دارونیست، بلکه به علت متفاوت بودن فعالیت عضله در زمان های متفاوت در یک فرد می باشد.