فرداى روز عمل يا دو روز بعد مى توان موهاى پيوند شده را به ارامى شستشو داد.