فرداى روز عمل یا دو روز بعد مى توان موهاى پیوند شده را به ارامى شستشو داد.