بشرط استفاده از پماد استریل روی محل سوراخ شدگی ها دو روز می توان استحمام کرد