افتادگی یک یا هر دو پلک عارضه موقتی است که تنها در کمتر از 1 درصد تزریق هادیده می شود. این عارضه در اثر انتشار موضعی دارو در محل تزریق بوده که شیوع آنرامی توان با تزریق دوز دقیق دارو و نیز دراز نکشیدن فرد به مدت 4 ساعت پس از تزریقبه حداقل رساند.اگر افتادگی پلک رخ دهد معمولا مختصر است و معمولا در عرض چندهفته بهبودی می یابد. قطره هایچشمی مخصوصی جهت بهبود افتادگی پلک موجود می باشد.دقت نمائید که استفاده از داروهای غیر استاندارد و قاچاق احتمال عوارض را شدیداافزایش می دهد.