استفاده از عضله و انقباض ارادی آن کمک می کند تا پروتئین در محل تزریق باقیمانده و تنها عضلات مورد نظر را تضعیف نماید.در روز تزریق خودداری از هرگونه ماساژ ودستکاری در محل تزریق ضروری می باشد.تا 4 ساعت بعد از تزریق از خم شدن به سمت جلو وعقب،درازکشیدن یاخوابیدن خودداری کنید.