شروع اثر چند روز پس از تزریق بوده و طی 2 هفته به حداکثر خود می رسد. فلج عضلهپس از اولین تزریق حدود 3 تا 7 ماه طول می کشد.