در ايران و بعضى كشورهاى ديگر تعدادى از پزشكان اينكار را انجام مى دهند اما هنوز مورد تاييد همه دانشمندان نيست وزارت بهداشت ايران نيز انرا تاييد نگرده است، گرچه ضررى نخواهد داشت .بعضى از افراد سود جو روى اين كار تبليغات گمراه كننده مى كنند.بايد هوشيارى خودمان را داشته باشيم.