در ایران و بعضى کشورهاى دیگر تعدادى از پزشکان اینکار را انجام مى دهند اما هنوز مورد تایید همه دانشمندان نیست وزارت بهداشت ایران نیز انرا تایید نگرده است، گرچه ضررى نخواهد داشت .بعضى از افراد سود جو روى این کار تبلیغات گمراه کننده مى کنند.باید هوشیارى خودمان را داشته باشیم.