درافرادیکه سابقه حساسیت به توکسین بوتولیسم یا آلبومین دارند تزریق ممنوع است.