قرصهای ضد بارداری،می تواند به خانمها برای کنترل و کاهش آکنه کمک کند.هورمونهای موجود در این قرصها، هورمونهای آندورژن را که باعث فعالیت زیاد غدد چربی پوست می شود،کاهش می دهد.بااین حال،در کنار مصرف این قرصها،باید یک برنامه منظم روزانه برای مراقبت از پوست جوشدار خود داشته باشید.