خیر، در حین عمل فرد به موسیقی گوش می دهد، با اطرافیان صحبت می کند، در زمان استراحت از تخت پایین آمده، قدم می زند و با نوشیدنی مورد علاقه خود پذیرایی می شود. در موقع نهار در جمعی صمیمی به همراه سایر افرادی که در حال انجام عمل کاشت هستند نهار خود را صرف می کند. خلاصه اینکه ما حداکثر امکانات و تلاش را جهت ماندگار ساختن خاطره ای خوش و تجربه ای خوشایند برای شما به خدمت گرفته ایم.