جای برداشت در پشت سر بصورت خطی باریک که در نهایت توسط موهای پشت سر پوشانده می شوند ترمیم می شود. البته لازم به ذکر است تنها در صورتی که عمل توسط پزشک متخصص انجام و محل با ظرافت بخیه گردد می توان انتظار حداقل اسکار را داشت.