در این روش از کوچکترین سرسوزنها استفاده می شود و خود دارو نیز به اندازه بی حسکننده های موضعی دردناک نیست. درد این تزریق کمتر از درد تزریق فیلر ها می باشد.درد تزریق را می توان با استفاده از کیسه یخ قبل از تزریق کاهش داد.