بله ، در واقع همین عمل صورت می گیرد تا صورت حالت غیر طبیعی پیدا نکند.