عمل کاشت مو یک عمل سرپایی است و شما می توانید با رعایت برخی نکات ساده، فعالیت های روزانه خود را از سر بگیرید. چه بسا بسیاری افراد از سایر شهرها و کشورها جهت کاشت مو به کلینیک مراجعه و بعد از کاشت به شهر یا کشور خود باز می گردندو به سرکار نیز باز مى گردند.