مقادیر مورد نیاز جهت تولید آنتی بادی بسیار بیشتر از دوز داروی مورد استفاده دراعمال زیبایی است. در صد بسیار کمی از افراد دارای آنتی بادیهای هستند که بوتوکس راغیرفعال می کنند ( احتمالا در اثر مسمویت های غذایی که در گذشته ایجاد شده است) این افراد معمولا بهره ای از تزریق نخواهند برد.متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات ناشی از استفاده از بوتاکس های چینی و قاچاق افزایش احتمال تولید آنتی بادی و مقاوم شدن افراد نسبت به اثر تمامی انواع بوتاکس است .