بلی، لازم است در مورد داروی مورد استفاده توسط پزشک خود مطمئن باشید، چرا کهنمونه های تقلبی دارو در بازار موجود است که باعث ایجاد عوارض بسیاری می گردند.با توجه به بخشنامه های متعدد وزارت بهداشت و درمان ایران اولین نوع مجاز اینفرآورده در ایران با نام تجاری Dysport ساخت انگلستان می باشد. از سال 1390 نوع کره ای با نام تجاری Neuronox موفق به اخذ مجوز از وزارت بهداشت گردیده است .