برای به دست آوردن microfat و nanofat، بافت چربی خود بیمار ابتدا از یک ناحیه donors(دهنده یعنی جایی که چربی دارد) مانند پهلوها، شکم یا ناحیه خارج ران برداشت می شود. پس از جمع آوری، یک سانتریفوژ مخصوص برای جداسازی سلول های سالم و قابل استفاده چربی انجام می شود – این روند کمک می کند تا به طور قابل توجهی چربی خالص تری بدست اید.سپس، چربی های جدا شده طی مراحل متوالی از سه دستگاه جداگانه، منتقل می شوند تا ذرات چربی میکرو فت یا نانوفات به دست می آید.

بیشتر بخوانید