تلومر و پیری سلول آشنایی با تلومر (Telomer)، ساختار و عملکردهای آن تلومر ساختار انتهایی کروموزوم در یوکاریوت ها می‌باشد که از تکرار توالی پشت سر هم (TTAGGG) تشکیل شده است. تلومر، یک دومین هتروکروماتینی است که وظیفه اصلی آن ...

بیشتر بخوانید