محدودیت خاصی و جود ندارد اما خوردن آناناس تازه یاقرص اناهیل می تواند در کاهش التهاب و ورم موثر باشد در زمانى چربى در نواحى باسن ،سینه و …تزریق مى شود پزشک ممکن است دستورات خاصى را توصیه کند.